Foreninger

Borgerforeningen

Bestyrelse

Formand
John Møller
Byvej 27
6280 – Højer

john.b.moeller@gmail.com
+45 60 65 34 93

Næstformand
Orla Simonsen
Stampemøllevej 13
6280 – Højer

Bestyrelsesmedlem

Dennis Nielsen
Sønderbygade 11
6280 – Højer

Kasserer
Claus Nissen
Byvej 16
6280 – Højer

Bestyrelsesmedlem
Niels Chr Bergmann
Skydebanevej 2
6280 – Højer

Vedtægter for Borgerforening Hjerpsted

CVR: 36338873

1. Navn og hjemsted
1. Foreningens navn er Borgerforening Hjerpsted.
2. Foreningens adresse er den til enhver tid valgte formands privatadresse.
3. Foreningens hjemsted er Hjerpsted – Tønder Kommune.

2. Formål
1. Foreningens formål er at medvirke til at styrke og bevare sammenholdet i Hjerpsted, til at sikre den nære kontakt beboerne imellem, og til at være tovholder og initiativtager til aktiviteter til gavn for Hjerpsteds fortsatte udvikling og til sikring af, at Hjerpsted forbliver et attraktivt sted at bo.
2. Borgerforeningens formål er at virke som koordinator for ildsjæle og foreninger i Hjerpsted sogn

3. Medlemmer
1. Som medlem kan optages alle, der kan tilslutte sig foreningens formål.
2. Medlemskabet er aktivt, når kontingentet er betalt og gælder for det pågældende kalenderår.
3. Medlemskabet fornyes årligt ved indbetaling af kontingent inden den ordinære generalforsamling.
4. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

4. Generalforsamling
1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
2. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
1. Indkaldelsen hertil skal ske med mindst 14 dages varsel.
3. Indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til den enkelte husstand i Hjerpsted sogn
1. Hvor husstandens e-mail adresse er oplyst, kan indkaldelse gyldigt ske pr. e-mail.
4. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent – referent – stemmetæller.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest en uge inden generalforsamlingen)
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (i lige år vælges 2 og i ulige år vælges 3), genvalg kan finde sted.
7. Valg af revisor og suppleant. (Valget gælder 1 år, genvalg kan finde sted)
8. Eventuelt.
5. Der skrives referat over generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.
6. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer. Medlemskontingent skal være indbetalt senest inden generalforsamlingen påbegyndes.
7. Hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
8. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med undtagelse af de i pkt. 10 og 11 nævnte tilfælde.

5. Ekstraordinær Generalforsamling
1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt kræver dette.
2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes ved skriftlig meddelelse med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal være bilagt en dagsorden.
3. På den ekstraordinære generalforsamling kan kun det eller de emner, der er opført i dagsordenen, behandles.

6. Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, i lige år vælges 2 til bestyrelsen, og 3 i ulige år.
2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
3. Foreningen tegnes udadtil af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura i konkrete sager. Prokura kan meddeles til ét medlem, subsidiært flere medlemmer i forening.
4. Bestyrelsen indkaldes af formanden, når anledning foreligger eller når 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
5. 2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen. I tilfælde af, at en suppleant Indtræder i bestyrelsen, overtager suppleanten den pågældende bestyrelsesmedlems plads og valgperiode.

7. Bestyrelsens opgaver
1. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger
2. Bestyrelsen beslutter, hvilke initiativer ud over de på generalforsamlingen besluttede, der skal arbejdes videre med.

8. Regnskab
1. Regnskabsåret løber fra 1. januar og til 31. dec.
2. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december.
3. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.

9. Revision
1. Den af generalforsamlingen valgte revisor skal mindst en gang om året gennemgå foreningens regnskab.

10. Vedtægtsændringer
1. Vedtægtsændringer kan vedtages på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

11. Opløsning af foreningen
1. Foreningen kan opløses, hvis mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opløsningen af foreningen skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst en måneds mellemrum.
2. Evt. midler i foreningens kasse tilfalder Forsamlingshuset Vennelyst i Hjerpsted sogn efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

12. Borgerforeningens hæftelse
1. Borgerforeningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen tilhørende formue.
2. Der påhviler ikke borgerforeningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Revideret på generalforsamling på Vennelyst i Hjerpsted den 24. februar 2015.